การประกวด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตมะเร็ง
 
          มูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๙ พรรษา ชวนคนไทยเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตโรคมะเร็ง ผ่านกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ทั้งการวาดภาพ การแต่งอาขยาน และการออกกำลังกายแบบพื้นบ้านประยุกต์
 
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ ๕๙ พรรษา ปี ๒๕๕๔
๒) เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหันมาใสใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสร้างนิสัย ในการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อพิชิตโรคมะเร็ง
๓) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างกระแสร่วมกันที่จะป้องกันโรคมะเร็ง โดยผ่านรูปแบบการ ประกวดประเภทต่างๆ
เนื้อหาที่ใช้ในการประกวด
 
          เนื้อหาต้องแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการสร้างภูมิต้านทานมะเร็ง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม หรือครึ่งหนึ่งของแต่ละมื้ออาหารต่อวัน รวมทั้งเรื่องของอารมณ์ที่ต้องรู้จักการจัดการความเครียด และการปรับจิตใจให้แจ่มใส จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ถึงร้อยละ ๒๐-๓๐ และควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจำ
 
ประเภทการประกวด
๑) ประกวดภาพวาด
๑. หัวข้อ "ชุมชนพิชิตมะเร็ง โดยการกินผัก ผลไม้ และออกกำลังกาย”
    แบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท
    ๑) ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
    ๒) ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
    ๓) ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ
 
๒. รางวัล
    รางวัลชนะเลิศ               เงินรางวัล   ๙,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่
    รองชนะเลิศอันดับ ๑       เงินรางวัล   ๗,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่
    รองชนะเลิศอันดับ ๒       เงินรางวัล   ๕,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่
    รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ             ๓,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่
 
๓. กติกาและเงื่อนไข
    ๑) บุคคลหนึ่งสามารถส่งภาพวาดได้ไม่จำกัดจำนวน
    ๒) เป็นภาพวาด ขนาด ๒๙.๗ X ๔๒ เซนติเมตร (A๓) ที่สามารถใช้เทคนิคการวาดภาพได้อย่าง อิสระไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของวัสดุที่ใช้ในการวาด ทั้งนี้ห้าม     ใช้ภาพที่วาด ตกแต่งและลงสีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เด็ดขาด
    ๓) เป็นผลงานภาพวาดที่ผู้ส่งประกวดวาดด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น และต้องไม่เคยนำภาพเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
    ๔) ตั้งชื่อภาพและเขียนข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน ๕ บรรทัด ที่บรรยายเรื่องราวตามความหมายของภาพที่สัมพันธ์กับหัวข้อการประกวด ระบุประเภทที่ส่งประกวด พร้อม     ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ติดไว้ด้านหลังภาพ
 
๔. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
    ๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ประเภทภาพวาด   จำนวน  ๒  คน
    ๒) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ                  จำนวน  ๑  คน
    ๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ                       จำนวน  ๑  คน
    ๔) สื่อมวลชน                                       จำนวน  ๑  คน
 
๕. เกณฑ์การตัดสิน ( ๑๐๐ คะแนน )
    ๑) เนื้อหา การสื่อความหมายของภาพ                                      ๒๕  คะแนน
    ๒) คำบรรยายเรื่องราวของภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด    ๒๕  คะแนน
    ๓) ความสวยงาม การใช้สี การจัดองค์ประกอบของภาพ                ๒๐  คะแนน
    ๔) การสร้างจุดสนใจของภาพ                                                 ๑๐  คะแนน
    ๕) ความคิดสร้างสรรค์                                                          ๒๐  คะแนน
 
ส่งผลงานมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๙๖๕ ๙๒๔๔
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://kbm.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ประกาศผล        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
รับรางวัล           ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๒) ประกวดอาขยาน
๑. หัวข้อ "เสริมสร้างทักษะชีวิต หลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง กินผัก ผลไม้และออกกำลังกายพิชิตมะเร็ง”
    แบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท
    ๑) ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
    ๒) ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
    ๓) ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ
 
๒. รางวัล
    รางวัลชนะเลิศ               เงินรางวัล   ๘,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่
    รองชนะเลิศอันดับ ๑       เงินรางวัล   ๖,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่
    รองชนะเลิศอันดับ ๒       เงินรางวัล   ๔,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่
    รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ             ๒,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่
 
๓. กติกาและเงื่อนไข
    ๑) เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองที่เป็นกลอนสุภาพหรือกลอนแปด ความยาว ๒ บท (หรือ ๘ วรรค) ขึ้นต้นพยางค์ที่ ๒ วรรคแรกด้วย "เอ่ย”
    และพยางค์สุดท้ายของบทสุดท้ายลงท้ายด้วย "เอย”
    ๒) บุคคลหนึ่งสามารถส่งอาขยานได้ไม่เกิน ๓ บท
    ๓) เป็นอาขยานภาษาไทย ความยาวของอาขยานไม่เกิน ๑๘ คำ
    ๔) เป็นอาขยานที่ผู้ส่งประกวดแต่งขึ้นเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัล เผยแพร่หรือปรากฏที่ใดมาก่อน
    ๕) เขียนอาขยานลงในไปรษณียบัตร ระบุประเภทที่ส่งประกวดพร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 
๔. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
    ๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย    จำนวน  ๒  คน
    ๒) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ   จำนวน  ๑  คน
    ๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ        จำนวน  ๑  คน
    ๔) สื่อมวลชน                        จำนวน  ๑  คน
 
๕. เกณฑ์การตัดสิน ( ๑๐๐ คะแนน )
    ๑) เนื้อหาสอดคล้องกับประเด็น             ๒๐  คะแนน
    ๒) ความคิดสร้างสรรค์                        ๒๐  คะแนน
    ๓) ฉันทลักษณ์ (สัมผัสนอก สัมผัสใน)   ๓๐  คะแนน
    ๔) อักขระวิธี (การใช้คำ)                     ๓๐  คะแนน
 
ส่งผลงานมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๙๖๕ ๙๒๔๔
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://kbm.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ประกาศผล        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
รับรางวัล           ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๓) ประกวดออกกำลังกายแบบพื้นบ้านประยุกต์ โดยผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมสมัยใหม่
๑. ประเภทการประกวด
    แบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท
    ๑) ประเภททีมเด็กอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
    ๒) ประเภททีมประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
    ๓) ประเภททีมผสม (ต้องมีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒ คน ร่วมทีม)
 
๒. รางวัล
    รางวัลชนะเลิศ              เงินรางวัล   ๕๐,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร
    รองชนะเลิศอันดับ ๑      เงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร
    รองชนะเลิศอันดับ ๒      เงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร
    รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   เงินรางวัล     ๘,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร
 
๓. กติกาและเงื่อนไข
    ๑) สมัครเป็นทีม ๆ ละ ๑๕-๒๐ คน
    ๒) เป็นการออกกำลังกายแบบพื้นบ้านที่ประยุกต์และผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรม สมัยใหม่
    ๓) รูปแบบการออกกำลังกายจะต้องคิดขึ้นเอง ไม่คัดลอกหรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
    ๔) ใช้เวลาในการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที (รวมการวอร์มร่างกาย)
    ๕) สามารถใช้เพลง อุปกรณ์ เครื่องดนตรี ประกอบการออกกำลังกายได้
    ๖) ส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ VCD ความยาวไม่เกิน ๓ นาที
    ๗) ระบุประเภทที่ส่งประกวดพร้อมชื่อทีม ผู้ประสานงานพร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ลงในไปรษณียบัตร
 
๔. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
    ๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย        จำนวน  ๒  คน
    ๒) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   จำนวน  ๑  คน
    ๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ                      จำนวน  ๑  คน
    ๔) สื่อมวลชน                                      จำนวน  ๑  คน
 
๕. เกณฑ์การตัดสิน ( ๑๐๐ คะแนน )
    ๑) รูปแบบและท่าทางการออกกำลังกายสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด        ๒๕  คะแนน
    ๒) ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางและรูปแบบการออกกำลังกาย   ๒๕  คะแนน
    ๓) ความพร้อมเพรียง                                                                         ๒๐  คะแนน
    ๔) การแต่งกาย                                                                                ๑๕  คะแนน
    ๕) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                                           ๑๕  คะแนน
 
ส่งผลงานมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๙๖๕ ๙๒๔๔
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://kbm.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ประกาศผลรอบคัดเลือก         วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ           วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
รับรางวัล                              ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
 

มูลนิธิกาญจนบารมี : ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี เลขที่ ๑๙๓ ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐