มูลนิธิกาญจนบารมี : Kanchanabaramee Foundation
อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๒๙๖๕ ๙๒๔๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๘๑
 

มูลนิธิกาญจนบารมี : ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี เลขที่ ๑๙๓ ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐